Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a pojmy

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, kde predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu coffee.monada.sk

1.2. Predávajúci
MONADA, s.r.o.
N. Teslu 28, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vl. č. 10066/T
IČO:  362218618
DIČ:  2020168480
IČ DPH:  SK2020168480

Bankové spojenie:       Československá obchodná banka, a.s., pobočka Piešťany 
Číslo účtu:                     4027769184 / 7500
IBAN:                              SK26 7500 0000 0040 2776 9184
SWIFT:                           CEKOSKBX

Telefón:                         +421 33 772 92 01
Infolinky:                       + 421 903 714 741, +421 902 221 111      
E-mailové spojenie:     coffee@monada.sk

(ďalej len "Predávajúci")


1.3. Kupujúci
Kupujúcim  sa rozumie registrovaný aj neregistrovaný užívateľ internetového obchodu coffee.monada.sk, ktorý má právo si vybrať a objednať produkty na stránke Predávajúceho. Kupujúci zákazník je spotrebiteľ, ktorý si na stránke Predávajúceho objedná akékoľvek produkty z ponuky (ďalej len "Zákazník"). Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Predávajúci povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky Predávajúceho na jeho stránke.

1.4. Objednávka
Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru Zákazníkovi Predávajúcim, odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou.

1.5. Registrácia
Registrácia nie je povinná. Avšak pokiaľ sa užívateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie (ako aj osobné údaje), ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých povinných údajov si Predávajúci vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského účtu. Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov Predávajúcim. (bližšie informácie sú v stati Ochrana osobných údajov). Pokiaľ je Zákazník registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú história objednávok, nákupný košík, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách a iné.
 

2. Informácie o tovare a spôsob objednania tovaru

2.1. Informácie o tovare
Ceny na stránke coffee.monada.sk sú ceny uvádzané vrátane DPH 20 %.  Sme platcami DPH. Akcie a špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, ak nie je uvedené pri konkrétnom tovare inak.

2.2. Výber a objednanie tovaru - registrovaní Zákazníci
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru na stránke Predávajúceho.
Po dokončení objednávky (stlačením tlačidla "Odoslať  objednávku") sa stáva objednávka  záväznou. Po jej prijatí  do  objednávkového systému Zákazník dostane potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

2.2. Výber a objednanie tovaru - objednávka bez registrácie
V e-shope je možné využiť objednanie tovaru aj bez registrácie. Zvolením tejto možnosti si môže Zákazník  objednať tovar zadaním svojho mena, adresy a kontaktu (e-mail, telefónne číslo) na stránke, ale nebude mu vytvorený užívateľský účet (nebude zaregistrovaný) - nevzťahujú sa na neho v tomto prípade výhody registrovaných Zákazníkov a nie je možné si tieto výhody nárokovať. Tieto údaje budú použité výlučne na vybavenie objednávky a doručenie tovaru. Pri opätovnom objednávaní je potrebné znova zadať všetky povinné údaje.

2.3. Odoslanie objednávky
Odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Nevyhnutnou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných v procese objednávania tovaru (registrácia zákazníka, objednávanie tovaru). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Zákazníkom a jej prijatím Predávajúcim.

2.4. Bližšie informácie o dodacích a platobných podmienkach sú uvedené v časti PLATBA A DODANIE TOVARU, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných a reklamačných podmienok.

 
3. Povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim kupujúcemu Zákazníkovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, kedy maximálnou lehotou dodávky je v zmysle zákona 30 dní, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.


4. Povinnosti kupujúceho 

4.1. Zákazník je povinný:

  1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

V prípade, že si Zákazník tovar aj napriek záväznej objednávke neprevezme, vyhradzuje si Predávajúci právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. Storno objednávky

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť maximálne do 12 hodín, a to e-mailom na adresu coffee@monada.sk (v predmete e-mailu musí byť uvedené "STORNO" a v texte číslo objednávky).
Prípady, ak Zákazník stornuje objednávku neskôr, než v uvedenej lehote sa budú riešiť osobitne, na základe dohody medzi Predávajúcim a Zákazníkom, avšak akceptovanie takéhoto storna je pre Predávajúceho nezáväzné a nepovinné.
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar nebol ešte odoslaný Zákazníkovi, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 15 dní späť bezhotovostným prevodom (príp. podľa dohody aj inak).
Pokiaľ Zákazník už za objednaný tovar zaplatil (bankovým prevodom) a tovar už bol odoslaný Zákazníkovi, Zákazník je povinný prevziať tovar, avšak má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. (pozri "Odstúpenie od kúpnej zmluvy")

Predávajúci si vyhradzuje právo nerealizovať  objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

1.      tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

2.      výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa výrobku.

V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude neodkladne kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s Predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo použitím PPP-U v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní.
Rovnako si predávajúci vyhradzuje nerealizovať objednávku v prípade podozrenia zo zneužitia objednávkového systému vytvorením falošnej objednávky.

6. Spôsob platby

Zákazník má možnosť vybrať si z nasledujúcich spôsobov platby: 

  • Bankový prevod / Vklad na účet - Zákazník na účet SK26 7500 0000 0040 2776 9184 (Československá obchodná banka, a.s.) prevedie, alebo vloží sumu v plnej výške hodnoty objednávky.

  • V hotovosti pri Dobierke - Zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí na pošte / kuriérovi.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Podľa § 12 ods. 4 zákona č. 108/2000 Z.z. je Predávajúci povinný: vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Za náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým Zákazník urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie Zákazníka na internetovú stránku Predávajúceho, počas ktorej Zákazník vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru. Tento nárok vzniká iba vtedy, ak Zákazník okrem povinných náležitostí zároveň predloží Predávajúcemu písomné doklady preukazujúce vynaložené náklady, ktoré Zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z.:
Ak sa Predávajúci a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Odstúpenie od zmluvy je povinný Zákazník urobiť písomnou formou zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu Zákazníka, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zákazník zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky - doporučene (ale nie na dobierku!), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste späť.

V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom (nerozbalenom) pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom alebo poštovým peňažným poukazom typu U (PPP-U) na určenú adresu.


8. Reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť reklamáciu s presným označením poškodenia tovaru aj spolu s reklamovaným tovarom (vo forme poistenej zásielky, nie na dobierku) na vlastné náklady na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Zákazník dostal s tovarom pri prevzatí. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie poškodenia. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu.

9. Záverečné ustanovenie

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sú aj Dodacie podmienky a Ochrana osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a Reklamačné podmienky.